Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Elbrus Sklep Górski z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej który jest właścicielem sklepu Internetowego www.elbrus.com.pl oraz www.elbrusextreme.com

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za dane osobowe. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: elbrus@elbrus.com.pl

adres pocztowy: Elbrus Sklep Górski Kazimiera Kusaj 35-025 Rzeszów ul. Jagiellońska 37

możesz się zwrócić również telefonicznie od poniedziałku do soboty w godz.10.00-17-00 pod numer telefonu  +48 (17) 786-90-60 (Koszt rozmowy według operatora)

Skąd mamy Twoje dane.

Otrzymaliśmy je od Ciebie:

-podczas rejestracji konta klienta, a także później, w związku z transakcjami zakupowymi dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie Internetowym działającym pod nazwą Elbrus Sklep Górski.

-podczas wypełniania kwestionariuszy uczestnictwa w kursach, obozach, szkoleniach organizowanych przez Elbrus Extreme zarządzany przez Elbrus Sklep Górski Kazimiera Kusaj 35-025 Rzeszów ul. Jagiellońska 37

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Elbrus Sklep Górski.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Elbrus Sklep Górski działający pod adresem WWW.elbrus.com.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w Elbrus Sklep Górski;

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

 • realizacji umów zawartych w ramach sprzedaży w Elbrus Sklep Górski;

 • obsługi reklamacji w Sklepie Elbrus Sklep Górski w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy) lub innej formie służącej do komunikowania.

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 • Zapewnianie ubezpieczenia na czas trwania kursów, obozów, szkoleń organizowanych przez Elbrus Extreme zarządzanym przez Elbrus Sklep Górski Kazimiera Kusaj 35-025 Rzeszów ul. Jagiellońska 37

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Allegro.pl, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na Elbrus Sklep Górski;

 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Allegro oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 • prowadzenie analiz statystycznych;

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe.

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

Klient indywidualny:

 • Imię i Nazwisko ,ulica numer domu kod miasto telefon (nie jest wymagany) adres email

 • W przypadku uczestnictwa w kursach, obozach, szkoleniach organizowanych przez Elbrus Extreme zarządzanym przez Elbrus Sklep Górski Kazimiera Kusaj 35-025 Rzeszów ul. Jagiellońska 37 wymagamy podania pełnych danych osobowych (Imię i Nzawisko, PESEL, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, telefon (nie jest wymagany), adres e-mail (nie jest wymagany)

Firma:

 • Nazwa Firmy, NIP, Imię i Nazwisko nie jest wymagane ulica numer domu/lokalu kod miasto telefon (nie jest wymagany) adres email

 • Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu Górskiego Elbrus działającego pod adresem internetowym www.elbrus.com.pl.

 • Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Elbrus Sklep Górski; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe.

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe oraz firmom świadczące usługi w zakresie przesyłek pocztowych i kurierskich. w celu wysyłki towaru. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Elbrus Sklep Górski zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy takie jak Imię Nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,telefon,adres email.

Administrator strony korzysta jedynie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

 • Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Postanowienia końcowe.
Sklep Internetowy Elbrus Sklep Górski www.elbrus.com.pl oraz www.elbrusextreme.com może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

 

 

 

 

Polityka prywatności

I.

Warunki korzystania z serwisu Elbrus Extreme działającym pod adresem www.elbrusextreme.com

1.

Korzystając z serwisu internetowego Elbrus Extreme  działającym pod adresem strony www.elbrusextreme.com należy zaakceptować zasady Polityki Prywatności naszego serwisu, które znajdują się poniżej. W przypadku braku zgody na którykolwiek punkt niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o niekorzystanie z serwisu Elbrus Extreme www.elbrusextreme.com

II.

Dane osobowe

1.

Podczas korzystania z serwisu internetowego Elbrus Extreme można zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które prosimy, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będą to pełne dane osobowe.

2.

Wymagamy niezbędnych danych do złożenia zamówienia usługi w serwisie Elbrus Extreme działającym pod adresem strony www.elbrusextreme.com

3.

Brak wymaganych danych skutkuje zablokowaniem czynności, której te dane dotyczyły.

4.

Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby Elbrus Extreme działającym pod adresem strony www.elbrusextreme.com  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).

III.

Zamawianie usług i produktów

1.

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Elbrus Extreme działającym pod adresem strony www.elbrusextreme.com  wymaga podania pełnych danych adresowych w odpowiednim formularzu. Pola, które są obowiązkowe, zostały oznaczone.

2.

Wszelkie podane informacje pozostają bezpieczne w bazie danych   Elbrus Extreme działającym pod adresem strony www.elbrusextreme.com

3.

Nikt niepowołany nie ma do niej dostępu, ponieważ jest ona zabezpieczona.

4.

Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich do innych celów niż te bezpośrednio związane z serwisem, czyli: realizacją zamówień, usług lub wysyłania newslettera. Wszelkie podane informacje, można w każdym momencie zmienić lub usunąć.

5.

W trakcie składania zamówienia będziemy prosić o podanie:

 • imienia i nazwiska oraz pełnego adresu

 • adresu e-mail

 • numeru telefonu

 • w przypadku faktury wszystkie dane firmy

 6.

Wszystkie dane zawarte w pkt.5 będą wykorzystywane w celu:

 • Potwierdzenia zamówienia,

 • Wysłania produktów,

 • Kontaktowania się w celu realizacji zamówienia.

IV.

Obsługa plików cookies

1.

Cookies, czyli ciasteczka, to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer internetowy a następnie zapisywane na urządzeniu użytkownika. Zawierają one informacje, które umożliwiają m.in. zapamiętanie towarów dodanych do koszyka. Informacje zawarte w cookies są szyfrowane i mogą być odczytane wyłącznie przez serwer, który je utworzył. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies, jest operator serwisu internetowego Elbrus Extreme działającym pod adresem strony www.elbrusextreme.com

V.

W jakim celu są zbierane pliki cookies?

1.

Cookies są przez nas wykorzystywane w celu utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu nie musi się on logować na każdej podstronie serwisu. Agregowane dane nie są wykorzystywane do personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

VI.

Blokowanie plików cookies

1.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby pliki cookies nie zapisywały się na dysku lub tak, by były usuwane po upływie określonego czasu. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność serwisu internetowego Elbrus Extreme działającym pod adresem strony www.elbrusextreme.com

2.

Elbrus Extreme działający pod adresem strony www.elbrusextreme.com  zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, które pozostawiły swoje dane kontaktowe i zgodziły się z Polityką Prywatności.

VII.

Jawne dane osobowe

1.

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów, są dostępne dla wszystkich, którzy odwiedzają stronę Elbrus Extreme działającą pod adresem strony www.elbrusextreme.com nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych, dlatego nie podlegają one ochronie.

VIII.

Warto pamiętać:

1.

Nie należy udostępniać swojego loginu i hasła do konta.

2.

Nigdy nie zwracamy się do Użytkowników, by udostępnili nam swój login lub hasło. W sieci jest wiele osób, które mogą chcieć uzyskać od Ciebie te informacje i użyć ich przeciwko Tobie lub innym osobom.